Jouez à Sokoban
My E-mail :  

(french, english, german, or spanish)
remove ".REMOVEME"

séries :

00 MINIKOSMOS
01 NOVOBAN
02 MICROKOSMOS
03 SOKOLATE
04 NABOKOSMOS
05 KOKOBAN
06 SOKOMPACT
07 HOWARD 50
08 THINKING RABBIT 50
09 PICOKOSMOS
10 GRIGoRusha 1
11 GRIGoRusha 2


Home
Solveur Sokoban 56 Mo
Solveur Sokoban 224 Mo
Solveur Hexoban